Darželiai
Centralizuotas vaikų priėmimas
į Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigas

Informacija

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2016-01-28 priėmė sprendimą "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-256 "Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". klaipedos-r.lt/darzeliai/galery/_darzeliai/1.pdf
Tėvams (globėjams) kiekvienais kalendoriniais metais nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. nebereikia patvirtinti pateikto pageidavimo vaikui (-ams) lankyti ikimokyklinę įstaigą.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 25 d. priėmė sprendimą Nr. T11-381 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-256 "Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". Šiuo sprendimu Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas papildytas 8.7. punktu, kuriame nurodoma, kad priimant vaikus pirmenybė teikiama vaikams, kurių vienas iš tėvų ne mažiau kaip 2 metus atlieka kario savanorio tarnybą Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose bei kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos sąvanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 302 pėstininkų kuopos vadas.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T11-256 patvirtino  Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo naują redakciją.

Aprašo  paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams, tinkamai paskirstyti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų srautus, organizuoti lankančiųjų ir pageidaujančių lankyti vaikų apskaitą bei visuomenės informavimą apie laisvas vietas grupėse ir jų poreikį.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, vietos savivaldos ir kitais įstatymais bei atsižvelgus į Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Apraše reglamentuojama, kad norintys registruoti vaiką į Gargždų miesto įstaigas, patvirtintos formos prašymą gali pateikti tik Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, kuris vykdo centralizuotą prašymų registravimą ir tvarko duomenų bazę.

Šio prašymo formą galite parsisiųsti čia:

Priėmimo į Gargždų miesto įstaigų ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę prašymas

Norintys registruoti vaiką į kitas Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, prašymą gali pateikti tos įstaigos direktoriui visus metus. Į Gargždų miesto įstaigas šį prašymą galima pateikti tik gavus iš Švietimo skyriaus informaciją, kad vaikas bus priimtas į ją ugdytis.

Šio prašymo formą galite parsisiųsti čia:

Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigų ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę prašymas

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką rasite čia.